Beiktatták Bogdán Szabolcs János püspököt

Történelmi esemény helyszíne volt december 9-én, pénteken Kraszna: a Szilágy megyei községben iktatták be tisztségébe a Királyhágómelléki Református Egyházkerület október 21-én Nagyvárad-Újvároson megválasztott új püspökét, Bogdán Szabolcs Jánost. Az ünneplők – élükön az egyházi vezetőkkel – a harang hívó szavára vonultak át a művelődési házból a református templomba délelőtt 10 órakor.

Az ünnepi istentiszteleten Csűry István leköszönő püspök hirdette az igét, Dániel könyve 12. fejezetének 12-14. versei alapján. Úgy fogalmazott: nagy napra ébredtek a Kárpát-medencében élő keresztények és a református anyaszentegyház, de felvetődik a kérdés, hogyan alakul majd az életünk, előrehalad-e a közösségünk? A válasz erre szerinte az, hogy boldog lesz a jövőnk, és ez nem csupán egy csalfa, „csakazértis” optimizmus. Boldogunk leszünk, de csak akkor, ha állhatatosak vagyunk, és észrevesszük azt, hogy működik az Isten kegyelme, szeretete és szabadító ereje. És boldogok leszünk, ha a jövő felől kezeljük a múltat, kihasználjuk a jelen lehetőségeit, és perspektívát az Úrban bízva látunk, aki fogja a kezünket, vezet minket, vigyáz ránk és a jól végzett munka után megáldja a mi életünket, hangsúlyozta Csűry István.

A szószéki szolgálat után Farkas Zsolt előadótanácsos köszöntötte az egyházi elöljárókat és a közjogi méltóságokat, egyháztörténeti pillanatnak nevezve azt, hogy a megválasztott tisztségviselők esküt tesznek az Úristen és a gyülekezet színe előtt. A közgyűlést Bara Lajos főgondnok nyitotta meg, Kiemelte, hogy a következő hatéves ciklus kezdetén a megválasztottak lehetőséget és feladatot kapnak Istentől a szolgálatra. Ez egyúttal felelősséget is jelent számukra, ugyanis szolgálatra és nem a hatalom gyakorlására kaptak áldást Istentől, engedve, hogy Ő járjon előttük és Övé legyen a dicsőség örökön-örökké.

A számbavételt Dénes István-Lukács főjegyző ejtette meg, a rendezvény legünnepélyesebb mozzanataként Csűry István leköszönt püspök vette be a megválasztott püspök, Bogdán Szabolcs János esküjét. Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Generális Konvent elnöke mondott beiktatóbeszédet. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek van küldetése és el kell készítse a saját nemzetstratégiáját, a reformátusoknak pedig Isten igéjétől kell elinduljanak és oda visszatérjenek, Isten szava ugyanis nemcsak volt és van, hanem lesz is. A püspöknek pedig egy „multifokális szemüvegen” keresztül tisztán kell látnia nemcsak Isten igéjét, de a gyülekezeti tagok arcát is. A legkisebb falu legmesszebb lakó nénijét és bácsiját is, Isten igazságos békéjét, az Ige világosságát, Krisztus szeretetét, és „Bukarest felé nézve látnia kell Budapestet is”, mert ez az igazi keresztény művészet.

Következett Bogdán Szabolcs János székfoglaló beszéde, aki a Római levél I.. fejezete 16. részének első felét választotta ennek alapjául. Arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk fordulópontjai egyszerre lezárása és a kezdete valaminek, és életünk minden állomásán meghatározóak kell legyenek azok az igei üzenetek, melyekkel Isten ajándékoz meg bennünket. Pál apostol az idézett szentírási szakaszban keményen és lényegre törően fogalmazott, amikor kifejtette, hogy nem szégyelli az evangéliumot, „mert Istennek hatalma az minden hívőnek az üdvösségére”. Mondhatta volna finomabban, hogy büszke vagy szereti az evangéliumot, ő mégis úgy fogalmazott, hogy nem szégyelli. Kijelentette ezt egy olyan közegben, mely ellenségesen fogadta őt, mert képzelt isteneket imádott. Erkölcsi züllés, sok emberi nyomorúság és szenvedés terhelte az akkori társadalmat, bűn volt mindenütt. Azóta eltelt kétezer év, de vajon túlhaladtuk-e problémákat? Sajnos most is nagybeteg a világ, nekünk azonban világosan látnunk kell azt, hogy a bajokra a gyógyszer egyedül az evangélium, a gyógyító pedig Krisztus. Legyünk tehát „evangéliumi emberek”- tanácsolta a püspök-, mert az evangélium lelki pezsgést és ébredést, megújulást és megtérést eredményez, melyekre oly nagy szükség van napjainkban is. És ha ezt megértjük, akkor ez nem öncélú rajongás vagy magamutogatás, hanem alázatos szolgálat a részünkről, nyomatékosította a KREK új vezetője.

Az egyházkerületi tisztségviselők és zsinati tagok eskütétele, illetve beiktatása után a meghívott egyházi elöljárók köszöntötték az ünneplőket: Kató Béla püspök (Erdélyi Református Egyházkerület), dr. Kerekes László segédpüspök (Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye), Adorjáni Dezső püspök (Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház), Kovács István püspök (Magyar Unitárius Egyház), Radu Valer Rus vikárius (Nagyváradi Román Ortodox Püspökség), Valer Părău zilahi esperes (Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye), Martina Wasserloos elnök (Református Világközösség Európai Régiója). Majd közéleti vezetők is szót kaptak: Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár (Budapest), Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-helyettes, Florinel Frunză igazgató (bukaresti vallásügyi államtitkárság).

Pro Partium-díjban részesült Csűry István, aki egy oklevelet is kapott a KREK-től, az M. Nagy Ottó-díjnak pedig a margittai születésű Tasnádi Ella vallástanárnő örülhetett. Ugyanakkor emléklapot vehettek át a nyugdíjba vonult lelkészek. A több mint négy órát tartó ünnepségen szolgált a krasznai egyházközség énekkara, a Szilágysomlyói Református Egyházmegye kántorkórusa és a nagyváradi kántorok kórusa.

Forrás: nkre.ro

Admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.