ALAPSZABÁLYZAT

Az egyesület neve: Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége

Székhelye: Nagyvárad

Működési területe: A Királyhágómelléki Református Egyház által bekebelezett egyházmegyék gyülekezetei: anya, leány és szórvány gyülekezetek.

Hivatalos nyelve: magyar.

A Presbiteri Szövetség, mint a Biblia által, a Heidelbergi Kátéban és a II. Helvét Hitvallásban kifejtett hitelvek alapján működő egyesület. A Presbiteri Szövetség megyei és kerületi szinten szerveződik és autonóm módon működik.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kebelén működő presbiteri szövetség célja:

A Statútum 9c cikkelyében foglaltak alapján kívánja tevékenységét kifejteni. A református keresztyén és magyar identitástudat növelése.

Bibliai ismeretekben jártas, hitvallásunkat valló, egyházunk történelmét ismerő, küldetéstudattal rendelkező, hűséges, egyházi szolgálatra vállalkozó, magyar népünk közéleti megsegítésére alkalmas presbiterek nevelése, képzése.

A lelkipásztor és a presbitérium közti együttműködés segítése.

A zsinat-presbiteri elvek alapján, az egyházkormányzás elősegítése.

A Kánonban foglaltak mércéje szerinti egyháztagság gyakorlása.

Bel- és külföldi református presbiteri szövetségekkel való kapcsolattartás.

A Presbiteri Szövetség elfogadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület joghatóságát.

A Szövetség tagja

a) a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházközségeiben megválasztott minden presbiter, pótpresbiter, református tiszteletbeli presbiter, valamint minden olyan volt presbiter, aki a tagdíjfizetést vállalja.

b) a lelkipásztorok tanácskozási joggal rendelkező tagok, de tisztségre nem jelölhetők és nem választhatók.

A tagok jogai és kötelességei:

A tag jogai:

A területi szervezetek (egyházmegyei) közgyűlésein szavazati joggal részt venni.

A jelölés elfogadása és megválasztása esetén bármely tisztséget viselni.

A Szövetség rendezvényein részt venni.

A Szövetség működésének bármely kérdésében javaslattal, vélemény nyilvánítással élni.

Etikai kérdésekben panasszal élni.

A tag kötelességei:

1. A Szövetség Alapszabályát megtartani.

2. A tagdíjat éves rendszerességgel kifizetni.

3. A helybeli egyházközség, a közegyház munkájában tevőlegesen részt venni.

4. A magánéletben, a munkában, az egyházi tevékenységben feddhetetlen és példamutató magatartást tanúsítani, figyelembe véve a Kánon 28., 29., 30. paragrafusok előírásait.

A tagsági viszony megszűnik:

1. – a tag halálával

2. – kilépéssel

3. – kizárással

4. – a kiosztott munka elvégzésének megtagadás (Kánon 29B).

A Szövetség szervezetei:

A. A szövetségi közgyűlés

B. Az elnökség

C. A presbiterképző bizottság

D. Az ifjúsági bizottság

E. A gazdasági bizottság

F. Az etikai bizottság

G. A Szövetség területi szervezetei.

                     A. A szövetségi (kerületi) közgyűlés:

a) A szövetségi közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve. A szövetségi közgyűlést a fenti B-G pontokban foglalt szervezetek tagjai hivatalból és a területi szervezetek elnökségének tagjai alkotják. A közgyűlésnek hivatalból tagja az a 12 személy, akik a presbiteri szövetség jogi bejegyzéséhez hozzájárultak.

b) A közgyűlésnek tagjai hivatalból a presbiteri zsinati atyák. A Közgyűlésnek tagjai azok a tisztségviselők, akiket a közgyűlés megválaszt a tisztségre: könyvelő, sajtóreferens, pályázati referens.

c) A szövetségi közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség szerint ennél gyakrabban is összehívható. A tagok egyharmadának írásos kezdeményezésére, amely tartalmazza az összehívás célját és indokát.

d) A szövetségi közgyűlést és rendkívüli közgyűlést az elnökségnek kell összehívni, a közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal, írásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendet.

e) A szövetségi közgyűlés határozatait a jelenlevő szavazati joggal rendelkező alkotó tagok többségével hozza. A jelenlevő szavazati joggal rendelkező alkotó tagok számát a közgyűlés kezdetekor a főtitkárnak kell számba venni.

f) A szövetségi közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Titkos szavazást kell elrendelni személyi kérdésekben: tisztségviselők megválasztása, tag kizárása. Ezekben is egyszerű többséggel történik a határozathozatal. Kétharmados szótöbbséggel, nyílt szavazással kell dönteni az Alapszabály elfogadásáról, a Szövetség megszűnéséről.

g) A szövetségi közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

     1. A szövetség megalakítása, átalakulásának, megszűnésének kimondása.

      2. Az Alapszabály megállapítása és módosítása.

      3. Az elnökség, az etikai bizottság, a gazdasági bizottság, a presbiter képzési bizottság és az ifjúsági bizottság megválasztása.

      4. Az elnökség beszámolójáról történő határozathozatal, amelyben benne foglaltatik: a presbiter képzési és az ifjúsági bizottság munkájáról szóló beszámoló.

      5. A gazdasági és az etikai bizottság jelentéséről történő határozathozatal.

     6. A Szövetség költségvetésének és számadásának jóváhagyása és elfogadása.

     7. A tagsági díj mértékének és fizetési módjának megállapítása.

     8. A területi szervezetek létrehozásának és megszűnésének megerősítése.

     9. A fegyelmi jogkör gyakorlása az elnökség tagjaira, valamint bármely tag kizárására vonatkozólag.

   1O. A Szövetség szervezeti és működési szabályzatának, etikai szabályzatának, valamint számviteli-politikájának elfogadása és módosítása.

              B. Az elnökség

1. A Szövetség ügyeit két szövetségi közgyűlés között az elnökség intézi.

2. Az elnökség tagjai:

     a. az elnök

      b. az alelnök (a mindenkori E.K.Fgk-a) – tanácskozási joggal birró elnökségi tag

      c. a főtitkár

      d. missziói titkár

      e. ügyvezető elnök

       f. jogtanácsos

       g. a jegyző

       h. a pénztáros

       i. a gazdasági bizottság vezetője

        j. a presbiteri bizottság vezetője

       k. az ifjúsági bizottság vezetője

       l. az etikai bizottság vezetője

       m. a területi szervezetek elnökei

       n. a Gondnokok Kollégiumának Elnöke – tanácskozási joggal biró elnökségi tag.

3. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja külön-külön, az Egyházkerületi P. Sz. elnök hivatalból tagja az igazgatótanácsnak, és az egyházkerületi közgyűlésnek, tanácskozási joggal. A kerületi szövetségi elnök beszámol a kerületi közgyűlésnek a presbiter szövetségi munkáról.

4. Szövetségi közgyűlés az elnökség minden tagját 6 éves időtartamra választja, alkalmazkodva az egyházkerületi választások időpontjához. Egyházkerületi és egyházmegyei elnökök, egymás után maximum két ciklust tölthetnek be.

5. A választások az Egyházkerület mindenkori választási szabályának előírásai alapján történnek.

6. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, amelyre a tagokat 15 nappal az ülés időpontja előtt, meghívóval mag kell hívni. Az ülést az elnök és a jegyző hívja össze.

7. Az elnökség feladatai és hatásköre:

     a) A Szövetség tevékenységének irányítása két szövetségi közgyűlés közti időszakban.

      b) A szövetségi közgyűlés előkészítése, előterjesztések készítése, összehívása.

      c) A szövetség munkatervének, költségvetésének felülvizsgálata és a szövetségi közgyűlés elé terjesztése.

      d) A fegyelmi jogkör gyakorlása, kivéve azokat az eseteket, amelyeket az Alapszabály a szövetségi közgyűlés hatáskörébe utal.

      e) Megüresedett elnökségi tagság és ezen belüli tisztség ideiglenes betöltése, behívás útján, legfeljebb a következő szövetségi közgyűlésig.

      f) Kapcsolattartás a Szövetség területi szervezeteivel.

  C.    A presbiterképzési bizottság:

1. A szövetségi közgyűlés őt tagból álló presbiterképzési bizottságot választ az elnökséggel azonos időtartamra. Egyidejűleg a bizottság tagjai közül elnököt is választ.

2. Nem lehet a presbiterképzési bizottság tagja:

Aki ellen, akár egyházi, akár világi bíróság elmarasztaló ítéletet hozott.

3. A bizottságnak joga van további szakértőket munkájába bevonni.

4 A presbiterképzési bizottság feladata:

      a. A presbiterek képzésének tartamára, formájára, rendszerére vonatkozó vizsgálatok végzése és javaslattétel az elnökség részére.

      b. A képzés szervezése, tanácsadással segítése és felügyelete.

       c. Éves munkaterv készítése a szövetségi munkaterv részeként és beszámoló készítése a végzett munkáról.

            D. Az ifjúsági bizottság.

1. A szövetségi közgyűlés öt tagból álló ifjúsági bizottságot választ, az egyidejűleg közülük megválasztott elnökkel, aki a Szövetség elnökség tagja is.

2. Az ifjúsági bizottság tagjául válaszható: aki ellen sem egyházi, sem világi bíróság büntető ügyben elmarasztaló ítéletet nem hozott.

3. A bizottságnak joga van munkájába szakértőket bevonni.

4. A bizottság feladatai:

       a) A fiatal presbiterek és nem presbiterek bevonása a Szövetség ifjúsági tagozatának munkájába.

        b) A fiatal presbiterek felkészítése a presbiteri feladatok végzésére, a presbiteri bizottsággal  együttműködve.

       c) Éves munkaterv készítése a Szövetség munkatervének részeként és ennek teljesítéséről beszámolás az elnökség részére.

                       E. A gazdasági bizottság.

1. A közgyűlés öt tagból álló gazdasági bizottságot választ 6 évi időtartamra, titkos szavazással, egyidejűleg közülük megválasztott elnökkel.

2. Nem lehet a gazdasági bizottság tagja, aki:

            a) A Szövetséggel munkaviszonyban áll.

             b) Ellene egyházi vagy világi bíróság büntetőjogi vagy gazdasági ügyben elmarasztaló ítéletet hozott.

3. A gazdasági bizottság feladatai:

       a) A Szövetség éves költségvetésének összeállítása, a gazdasági tevékenység irányítása, a zárszámadás elkészítése.

       b) A Szövetség részére anyagi források után kutat, az anyagi háttér felkutatásán munkálkodik.

4. A bizottság csak a szövetségi közgyűlésnek tartozik felelősséggel, tisztsége alól csak a közgyűlés mentheti fel.

                      F. Az etikai bizottság

1. A szövetségi közgyűlés az elnökséggel azonos időtartamra öt tagból álló etikai bizottságot választ titkos szavazással, közülük választ elnököt.

2. Az etikai bizottság tagjául nem választható, aki

         a) A Szövetséggel munkaviszonyban áll.

         b) Ellene akár egyházi, akár állami bíróság elmarasztaló büntetőjogi ítéletet hozott.

3. Az etikai bizottság feladatai:

            a) A Szövetségi közgyűlés által a bizottsághoz utalt ügyek kivizsgálása.

            b) Az elnökség által a bizottsághoz utalt ügyek kivizsgálása.

            c) A tagok és területi szervezetek által benyújtott panaszok kivizsgálása.

             d) Az etikai bizottság az előterjesztett ügyek, panaszok kivizsgálása során jogosult tanukat kihallgatni és ezek alapján megállapításait, megtenni. A vizsgálat befejezését követő 15 napon belül az elnökségnek előterjeszteni tartozik, és a panasztevőket értesíteni.

4. Az etikai bizottság a Szövetségi etikai szabályzatokban leírtak szerint működik.

             G. A Szövetség területi szervezetei:

1. A Szövetség területi szervezeteit az Egyházkerület egyházmegyei szervezetei alkotják.

2. A szervezet létrehozását kezdeményezhetik a tagok, illetve az elnökség, létrejöttét a területi közgyűlés mondja ki és a Szövetség közgyűlése erősíti meg, valamint a megszűnését is.

3. Megyei szinten az E. M. Fgk-ok hivatalból töltik be az alelnöki tisztséget.

4. Minden megyei elnök beszámol az egyházmegyei közgyűlésnek a presbiteri szövetségi munkáról.

5. A Megyei P. Sz. elnök hivatalból tagja az egyházmegyei tanácsnak, és az egyházmegyei közgyűlésnek tanácskozási joggal.

A Szövetség anyagi forrásai és gazdálkodása

1. A Szövetség bevételei:

       a) tagsági díj

        b) támogatások, adományok

        c) egyéb bevételek (pályázati bevételek, költségtérítések, rendezvények, stb.

2. A Szövetség a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.

A Szövetség vagyonáról a közgyűlésnek kell határoznia.

A Szövetség felügyelete a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsának és Közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

Jelen alapszabályzat a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsának és Közgyűlésének jóváhagyása után lép hatályba.

Ezt az alapszabályzatot, a módosításokkal együtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének 2005. április 8-i Közgyűlése fogadta el, a kiegészültet pedig 2010. március 20-án és 2O11. márc. 19-én, Nagyváradon