SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség

S Z E R V E Z E T I- É S  M Ű K Ö D É S I    S Z A B Á L Y Z A T A

I. BEVEZETÉS

A Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség szervezetéről és működéséről az Alapszabály (továbbiakban: ASz) és a jelen Szervezeti- és Működési Szabályzat intézkedik.

A szervezet alapvető adatai:

Az egyesület neve: Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség 

Rövidített neve: Presbiteri Szövetség, PSZ

Székhelye: Nagyvárad

Telefonszáma: 0040

Alapításának kelte:

Bírósági bejegyzésének adatai:

Alapító törzstőkéje:

Adószáma:  CF 21998893

Bankszámla száma: IBAN – RO77 BRDE 050S V249 8128 0500

Társadalombiztosítási törzsszáma:

Törvényességi felügyeleti szerve: KREK

II. A SZÖVETSÉG KERÜLETI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSE

1  A szövetségi közgyűlés (a továbbiakban: közgyűlés)

1.1. Az ASz A.g.a-j pontjaiban foglalt, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben határozatot csak a közgyűlés hozhat. A közgyűlést utasítási jog illeti meg bizottságai és területi szervezetei tekintetében. Szavazati jogga az Asz. B-2 a,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m és a megyei küldötteknek van. Az Asz. B-2,b,e,n és a presbiteri zsinati tagoknak csak tanácskozási joguk van.

1.2. A közgyűlés összehívását az ASz A. c-d  pontja szabályozza. Az ott szabályozottakon túlmenően az összehíváskor meg kell határozni, hogy

a) a közgyűlés egészében nyilvános vagy zárt, ill. mely napirendi pontoknál javasolják zárt ülés elrendelését,

b) a közgyűlés rendes vagy rendkívüli jellegű,

1.3. Zárt ülést kell elrendelni az elnökség, vagy a közgyűlést alkotó tagok létszáma egyharmadának javaslatára.

1.4. A határozatképességre vonatkozólag az ASz A. e. pontja rendelkezik.

1.5. A határozathozatal módjára vonatkozólag az ASz A. f. pontja rendelkezik. Szavazni csak személyesen lehet.

1.6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetésével a jegyzőt kell megbízni, őt ill. távollétében az elnökség által javasolt és a közgyűlés által szótöbbséggel elfogadott személyt kell megbízni. A jegyzőkönyv hitelesítésével az elnökség által javasolt két alkotó tagot kell megbíznia a közgyűlésnek. Közülük csak az egyik lehet az elnökség tagja.

1.7. A közgyűlés határozatait írásba kell foglalni, azokat lajstromozva kell nyilvántartani.

1.8. A közgyűlési jegyzőkönyvek és határozatok nem selejtezhetők.

1.9. A közgyűlés határozatai a Szövetség minden tagjára és alkalmazottjára kötelező érvényűek.

1.10. A közgyűlés a Szövetség bármely tisztségviselőjétől, az elnökségtől, vagy megyei szervezetétől bármely ügyben történő határozathozatalt magához vonhat.

1.11. A közgyűlés fegyelmi jogkört gyakorol a Szövetség választott tisztségviselőire vonatkozóan. E jogkör gyakorlása során az Etikai Bizottság vizsgálata alapján javaslatot tesz a fegyelmi eljárást lezáró határozatra. A közgyűlés a határozati javaslatot módosíthatja, ennek keretében a javasolt büntetést enyhítheti vagy súlyosbíthatja, sőt attól teljesen eltekinthet. Határozatát ezen ügyekben is nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

2.  Az elnökség

2.1. Az elnökség tagjait az ASz B.2a-n pontjában foglalt tagok alkotják.

2.2. Az elnökség feladatait és hatáskörét az ASz B.8 a-f pontjaik sorolják fel. Az ott leírtakon túlmenően az általános feladat ellátása érdekében, de az ASz keretein belül javaslattételi és döntési joga van.

2.3. Az elnökség javaslatot tehet a közgyűlésnek:

a) az Alapító okirat módosítására,

b) az ASz módosítására,

c) Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Fegyelmi Szabályzatának és Etikai Szabályzatának a módosítására,

d) a Szövetség gazdálkodására kiható beruházásokra,

e) olyan intézkedésekre, amelyek a Szövetség céljait, jó hírnevének megőrzését szolgálják.

2.4. Az elnökség saját hatáskörébe tartozik és így dönthet a

a) a közgyűlés határozatainak végrehajtása érdekében tett intézkedésekről,

b) a Szövetség alkalmazottai feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról,

c) országos rendezvényekrol, ill. a Szövetségnek ilyen rendezvényeken való részvételről,

d) állásfoglalásokról, (felhívásokról, nyilatkozattételről) egyházi vagy egyházon kívüli ügyekben.

2.5. Az elnök és a főtitkár képviseli a Szövetséget harmadik személlyel szemben, jogokat és kötelezettségeket vállalhat.

2.6. Az elnökség minden tevékenységével felelősséggel tartozik a közgyűlésnek, ezért tevékenységeiről a közgyűlésnek beszámolni köteles. A felelősségvonásra a közgyűlés jogosult.

3. A Gazdasági Bizottság

3.1. A Gazdasági Bizottság megalakítását, feladatát az ASz E.1-4 pontja határozza meg. Ezen keretek között

a) folyamatosan ellenőrzi a Szövetség számviteli politikájának végrehajtását,

b) negyedévenként az elnökségnek a Szövetség pénzügyi helyzetéről tájékoztatást ad,

c) az év lezárásakor összeállítja a Szövetség éves pénzügyi mérlegét és a jövő évi költségvetést, az elnökségnek véleményezésre eljuttatja, majd a véleménnyel együtt a közgyűlés elé terjeszti.

3.2. A Bizottság bármely tagja jogosult a kifizetések jogosságát felülvizsgálni és ellenőrizni. Megállapításait közölnie kell az elnökséggel. Ha megállapításait illetően intézkedést tart szükségesnek, ennek megállapításához a bizottság, mint testület kérje fel az elnőkséget.

3.3. A Bizottság tagjai felett a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja, a közgyűlés jogosult felmenteni, lemondását elfogadni.

3,4 A kerületi szövetség, a megyei  szövetségek és a gasdasági bizottság felügyelete a mindenkori cenzor feladata

4.Az Ifjúsági Bizottság

4.1. Az Ifjúsági Bizottság alakítását, jogállását, feladatát és hatáskörét az ASz D.1-4 pontja szabályozza.

4.2. A Bizottság szükség szerint, de legalább évenként köteles ülést tartani. A Szövetség elnökének, főtitkárának, vagy legalább két bizottsági tagnak a kérésére az ifjúsági bizottsági elnök köteles a bizottság ülését rövid időn belül összehívni és a javasolt napirendi pontokat megtárgyalni.

4.3. A bizottsági ülést az ifjúsagi elnök hívja össze, az írásbeli meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8/nyolc/ nappal korábban kell megküldeni. Az írásbeli meghívót a Szövetség elnökének is meg kell küldeni.

4.4. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, annak vezetésére az ifjúsagi elnök alkalmanként egy bizottsági tagot kér fel. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a Szövetség Elnökének.

4.5. A Bizottság köteles éves munkatervet készíteni.

4.6. A Bizottság köteles a szövetségi közgyűlés részére éves beszámolót készíteni. A Bizottság a Szövetség elnökségének a felkérésére köteles esetenként is beszámolni tevékenységéről.

4.7. Az ifjúsági  elnököt, mint a bizottság vezetőjét, meg kell hívni az Elnökség ülésére, ahol szavazati joggal rendelkezik.

4.8. A Bizottság tagjai felett a fegyelmi jogkört az közgyűlés gyakorolja, ill. jogosult felmenteni vagy lemondását elfogadni.

5. A Presbiterképzési Bizottság

5.1. A Presbiterképzési Bizottság alakítását, jogállását, feladatát és hatáskörét az ASz C.1-4 pontja szabályozza.

5.2. A Bizottság szükség szerint, de legalább évenként köteles ülést tartani.

5.3. A Bizottság tagjai felett a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja, ill. jogosult felmenteni vagy lemondását elfogadni.

5.4. A Bizottság köteles a szövetségi közgyűlés részére éves beszámolót készíteni

6.Az Etikai Bizottság

6.1. Az Etikai Bizottság megalakítását és feladatait az ASz F.1-5 pontja határozza meg. Munkáját a jelen szabályzat elválaszthatalan részét képező szervezeti és működési szabályzata szerint végzi.

6.2. A bizottság tagjai felett a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja, a közgyűlés jogosult azokat felmenteni, lemondásukat elfogadni.

III. AZ ELNÖKSÉG TAGJAINAK TEVÉKENYSÉGE

1. Az elnök.

1.1. Egy személyben jogosult a Szövetséget harmadik személlyel szemben képviselni. Ezt a jogot meghatározott időtartamra, illetve egyes ügyekre vonatkozólag az elnökség bármely tagjára átruházhatja.

1.2. A Szövetség nevében – az ASz és a közgyűlés határozatai szabta kereten belül – jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Erről köteles az elnökségnek, illetve az éves rendesközgyűlésnek beszámolni.

1.3. A Szövetség szervezésének, fejlesztésének kérdései, ezen belül különösen,

a) a meglévő megyei szervezeteknek felügyelete,

b) a presbiterképzés ügyeinek elvi irányítása, együttműködése az erre a célra létrehozott bizottsággal,

c) a szövetségi munkaterveknek megfelelő országos, illetve nemzetközi presbiteri konferenciák témakörének kialakítása az érdekelt szervezetek bevonásával.

d) Az elnöki feladattal kapcsolatos tevékenységek ellátása, 

e) a közgyűlés összehívásának kezdeményezése az elnökség felé,

f) az elnökségi ülések összehívása, az ülések napirendi javaslata,

g) az elnöki tiszt ellátása a közgyűlésen és ülésen.

1.4. Felelős a Szövetség pénzgazdálkodásáért, jogosult bármikor ellenőrízni, illetve ellenőríztetni a gazdálkodást.

a) Az elnökségi tagokat beszámoltatja a végzett munkájukról, szükség esetén meghatározott feladatok elvégzésére adhat utasítást.

b) A Szövetség bármely tagja ellen fegyelmi eljárást, etikai vizsgálatot kezdeményezhet, ilyen vizsgálat elvégzésével az Etikai Bizottságot bízza meg. Az Etikai Bizottság állásfoglalása alapján határoz. A Közgyűlés által választott tisztségviselők tekintetében a Közgyűlésnek javaslatot tesz a fegyelmi vizsgálat, ill. fegyelmi büntetés kiszabására.

c) A közgyűlésen és az elnökségi ülésen szavazati joggal rendelkezik.

d) Felette a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja. A közgyűlés jogosult őt felmenteni vagy lemondását elfogadni.

1a. Az  alelnökök

  1a.1. Az elnökség írásos megbízása alapján képviselik a szövetség álláspontját ezekben a szervezetekben(egyházkerület, zsinat, konvent stb.).

1a.2. Az alelnökök nem választott tisztségviselők, hanem a mindenkori egyházkerületi főgondnok ill. Gondnokok kollégiuma elnöke töltik be mandátumuk alatt.

2. A főtitkár.

2.1. Irányítja a Szövetség munkáját, a jogszabályok, az ASz. a Szövetség szabályzatai és a közgyűlés határozatai alapján.

Ennek keretében külön is felelős:

a) a Szövetség számviteli politikájának betartásáért, a Gazdasági Bizottsággal együttműködve.

b) a Szövetség ügyviteli rendjének megtartásáért,

c) a közgyülés által elfogadott költségvetés pénzügyi kereteinek betartásáért, szükség esetén pótköltségvetésnek az elnökség elé terjesztéséért,

d) a Szövetség fizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítéséért,

e) a Szövetség bevételeinek biztosítása érdekében teendő intézkedések megtételéért, mindenek előtt tagdíjfizetési fegyelemért,

f) a tagnyilvántartások rendben történő vezetéséért,

g) különféle külső támogatási források feltárásáért és megszerzéséért.

2.2. Kapcsolatot tart a Szövetség területi szerveivel. Ennek keretében felelős:

a) a területi szervezetek tájékoztatásáért és azoknak az elnökség részére történő beszámolásáért,

b) a területi szervezeteknek történő segítségnyújtásért, ideértve azok konferenciáit és egyéb rendezvényeit,

c) a területi szervezeteken belül, illetve azok között találkozások szervezéséért,

2.3. A Szövetség sajtó-és médiakapcsolatait ápolja,  a presbiterképzésben szükséges oktatási és szemléltető eszközök készítésének, illetve készítettésének ügyét is.

2.4. A Szövetség által rendezett hazai és nemzetközi rendezvények adminisztratív és szervezési előkészítése és lebonyolítása, irányítása a missziós titkárral  együttműködve, az elnök által meghatározott tematika szerint.

2.5. A közgyűlés, az elnökségi és bizottsági ülések adminisztratív és szervezési előkészítése és azok lebonyolításának irányítása, a szükséges dokumentumok előkészítése.

2.6. Az átvilagitasi témakőrrel foglalkozik, a nyilatkozatokat begyűjti es rendszerezi.

2.7. Az elnök távollétében – az egyszemélyben történő aláírási jogot kivéve – az elnöki jogokat gyakorolja. A missziói titkárt tartós távollétében helyettesíti.

2.8. A közgyűlésen és az elnökségi ülésen szavazati joggal rendelkezik.

2.9. Felette a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja. A közgyűlés jogosult tisztségéből felmenteni vagy lemondását elfogadni.

3. A missziói titkár

3.0. Feladata a Szövetség missziói és evangelizációs tevékenységét irányítani, összehangolni. Ennek keretében felelős:

a) a presbiteri evangelizációk ügyéért, függetlenül attól, hogy az önállóan, vagy már rendezvények keretében történik-e,

b) az éves missziói munkaterv, továbbá a Szövetség hazai és nemzetközi rendezvényei programjának összeállításáért az elnök útmutatásai szerint a főtitkárral együttműködve.

c) a Presbiterkepzesi Bizottság munkájának irányításáért és vezetéséért.

d) a szövetségi rendezvények ének-zenei részének megtervezéséért és lebonyolításáért.

3.1. A főtitkárt helyettesíti, annak és az elnöknek együttes tartós távolléte esetén.

3.2. A közgyűlésben és az elnökségben szavazati joggal rendelkezik.

3.3. Felette a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja. A közgyűlés jogosult tisztségéből felmenteni, lemondását elfogadni.

4. A jogtanácsos

4.1. Meghatalmazás alapján ellátja a Szövetség képviseletét bíróságok előtt.

4.2. Figyelemmel kíséri a Szövetség működését érintő törvényeket és egyéb jogszabályokat és ezekről az elnökséget ill. szükség szerint  az Etikai Bizottságot tájékoztatja.

4.3. Őrködik azon, hogy a Szövetség választott tisztségviselői ill. alkalmazottai a Szövetségre vonatkozó jogszabályokat, az ASz-t és a szabályzatokban, valamint a közgyűlés határozataiban foglaltakat megtartsák. A tudomásra jutott törvénysértésekről az elnökséget, az illetékes tisztségviselőket ill. szükség szerint az Etikai Bizottságot tájékoztatja.

4.4. A közgyűlésen – az elnökséggel egyetértésben – javaslatokat terjeszt be a Szövetség szervezeti és működési szabályzatainak, valamint számviteli politikájának szükséges módosításairól. Elfogadás esetén gondoskodik azok közzétételéről egységes szerkezetben.

4.5. Fegyelmi eljárás alkalmával résztvesz az Etikai Bizottság ülésén, mint panaszló, vagy véleményt nyilvánít fegyelmi ügyekben.

4.6. Az elnök, az alelnökök ill. a főtitkár felkérésére résztvesz külső felekkel történő tárgyalásokon.

4.7. Felette a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja. A közgyűlés jogosult őt tisztségéből felmenteni, lemondását elfogadni.

5.A Gazdasági Bizottság elnöke

5.1. Vezeti a Gazdasági Bizottság munkáját, melynek feladatait az ASz E, a-b pontja, valamint jelen szabályzat II.3. pontja meghatározza.

5.2. A közgyűlésen és az elnökségben szavazati joggal rendelkezik.

5.3. Felette a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja. A közgyűlés jogosult tisztségéből felmenteni, lemondását elfogadni.

6. Az ügyvezető elnők az elnökség önálló feladattal nem megbízott tagja

6.1. Az elnökség felkérésére egyedi feladatokat láthat el, amelyet teljesíteni és arról az elnökségnek beszámolni köteles.

6.2. Az elnökségben, ill. az egyes tisztségviselőknek egyedi ügyekben véleményt nyilvánít, tanácsot ad.

6.3. A közgyűlésben és az elnökségben szavazati joggal rendelkezik.

6.4. Felette a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja. A közgyűlés jogosult tisztségéből felmenteni, lemondását elfogadni.

7. A Presbiterképzési Bizottság elnöke

7.1. Vezeti a Presbiterképzési Bizottság munkáját, melynek feladatait az ASz C pontja, valamint a jelen szabályzat II.7. pontja határozza meg.

7.2. A közgyűlésben és az elnökségben szavazati joggal rendelkezik.

7.3. Felette a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja. A közgyűlés jogosult tisztségéből felmenteni, lemondását elfogadni.

8. A pénztáros 

A pénztáros feladatai:

8.1. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása.

8.2. A pénztárkönyv vezetése.

8.3. A kézi pénztár kezelése.

8.4. A banki kapcsolatok, bankszámlák intézése, kezelése. Pénzfelvétel bankszámláról, pénzbefizetés bankszámlára

8.5. Kisegítés adminisztratív munkában.

8.6. Jogosult a munkájával összefüggő tájékoztatásra.

8.7. Pénztárhiány esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik.

IV. A MEGYEI SZERVEZETEK ÉS A TISZTSÉGVISELŐK MŰKÖDÉSE

1 A megyei közgyűlés

1.1. A megyei közgyűlés a területi szervezet legfőbb szerve az ASz G.1-2 pontja szerint, és mint ilyen a hatáskörébe utalt ügyekben határozatokat hozhat, amelyek azonban a Szövetség felsőbb szerveinek határozataival nem lehetnek ellentétben.

1.2. A megyei közgyűlés összehívását az ASz A.c-d pontja szabályozza. Ezen túlmenően a tagok egyharmadának írásos kezdeményezésére, amely tartalmazza az összehívás célját és indokát rendkívüli megyei közgyűlést kell a megyei elnökségnek összehívni. Ennek megfelelően a megyei közgyűlés összehívásakor meg kell határozni, hogy

a) a megyei közgyűlés nyilvános-e vagy zárt, ill. mely napirendi pontoknál zárt,

b) a területi közgyűlés rendes vagy rendkívüli.

1.3. Zárt ülést kell elrendelni az elnökség vagy a közgyűlést alkotó tagok létszáma egyharmadának javaslatara.

1.4. A megyei közgyűlés alkotó tagja a Szövetségnek a megyei szervezet területén állandó lakhellyel rendelkező presbiter, aki a közgyűlés kezdetekor a tagnyilvántartásban szerepel és tagdíját befizette.

1.5. A határozatképességre és a határozathozatal módjára vonatkozólag az ASz A.e-f pontjai szabályozzák.

1.6. A megyei  közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetésével a titkárt kell megbízni, őt az alelnök helyettesítheti, ill. mindkettő távollétében az elnökség által javasolt és a megyei közgyűlés által egyszeri szótöbbséggel elfogadott elnökségi tagot kell megbízni. A jegyzőkönyv hitelesítésével az elnökség által javasolt két alkotó tagot kell megbízni, akik közül csak az egyik lehet az elnökség tagja.

1.7. A megyei közgyűlés határozatait írásba kell foglalni és a jegyzőkönyvvel együtt megőrizni. A jegyzőkönyv egy példányát 30 napon belül a Szövetség elnökségének kell megküldeni.

1.8. A megyei közgyűlés jegyzőkönyveit és határozatait selejtezni nem lehet.

1.9. A megyei közgyűlés a megyei szervezet bármely tisztségviselőjétől, a megyei elnökségtől bármely ügyben történő határozathozatalt magához vonhat.

2. A megyei szervezet elnöksége

2.1. Az elnökség alkotó tagjai: elnök, alelnök, titkár vagy pénztáros és a kerületi küldöttek.

2.2. Az elnökség feladatait és hatáskörét a jelen szabályzat IV. 2.5-2.8 pontja sorolja fel.

2.3. Az elnökséget évente legalább két alkalommal az elnöknek össze kell hívni.

2.4. Az elnökségnek feladatai végrehajtása érdekében javaslattételi és döntési joga van:

a) javaslatot tehet a megyei közgyűlésnek, a szövetségi elnökségnek, a szövetségi közgyűlésnek illetékességi körökbe tartozó ügyekben.

b) döntéseket hozhat a megyei közgyűlés a szövetségi elnökség, a szövetségi közgyűlés határozatai végrehajtásával összefüggő, ill .a hatáskörébe tartozó ügyekben.

Az elnökség tagjainak feladatai:

2.5. Az elnök

a) a megyei szervezetet képviseli a Szövetségen belül, az egyházmegyei hivatalos szervek előtt és egyéb megyei egyházi rendezvényeken.

b) irányítja a megyei szervezet elnökségének operatív munkáját a kidolgozott munkaterv alapján.

c) összehívja a megyei szervezet elnökségét és kezdeményezi az elnökségnél a megyei közgyűlés összehívását.

d) a határon inneni és túli presbiteri szervezetek területi képviselőjével kapcsolatok kiépítésére törekszik.

e) evangélizáló, hitmélyítő, képző- és továbbképző alkalmakszervezését kezdeményezi, segíti azok létrejöttét.

f) kisköri képzés beinditása a megyén belül

g) presbiteri bibliaórák szorványozása a gyülekezetekben, havi rendszerességel

h) kapcsolatot tart a kerületi Szövetség elnökségével.

2.6.                           Az alelnök

 a) Az alelnök nem valasztott tisztség hanem a mindenkori egyhazmegyei főgondnok tölti be, mandátuma alatt, akinek feladata a kapcsolattartás a mindenkori egyházmegyei vezetőség és a PSz között

2.7.                            A titkár

a) nyilvántartja a megyei szervezet tagsági adattárát. Figyelemmel kíséri a tagdíjfizetéseket.

b) kapcsolatot tart a Szövetség főtitkárával az adminisztratív, gazdasági és ügyviteli ügyekben.

c) felterjeszti a megyei szervezet közgyűlési és egyéb iratait, a megyei szervezet elnökségének beszámolóját a főtitkárnak.

d) a Szövetségtől hozott dokumentumokat szükség szerint az elnökség összes tagjának a megyei elnök útján eljuttatja.

2.8. Az elnökség önálló tisztséget nem viselő tagjai

a) az elnökség tisztséget nem viselő tagjai a megyei szervezet küldöttei, a tisztségviselőkkel együtt – a szövetségi közgyűlésben.

b) a tisztségviselők felkérése ill. a megyei elnökség döntése alapján, beszámolási kötelezettség terhe mellett egyedi feladatot hajthatnak végre

c) az elnökségi ülésen vagy azon kívül is véleményükkel, tanácsaikkal a tisztségviselők munkáját segítik.

2.9. A megyei szervezet elnökségének tagjai a IV.2.5.-2.8. pontban felsorolt feladatmegosztástól eltérhetnek,

V. A SZÖVETSÉG NEM VÁLASZTOTT MUNKATÁRSAI

1. A Szövetség meghatározott feladatokra munkaviszonyban vagy megbízásos jogviszonyban munkatársakat foglalkoztathat, ezek:

a) a titkár

b) a könyvelő

c) a média-referens,

d) a honlap szerkesztője

e) a pályázati referens

Az elnökség dönthet az a)…e) pontban felsorolt munkatársak feladatköreinek összevonásáról.

2. Az elnökség jóváhagyásával eseti megbízás egyéb feladatra is adható.

1. A titkár (ügyviteli alkalmazott) feladatai

1.1. Mint adminisztrátor, a Szövetség ügyviteli-ügykezelési feladatainak ellátása az ügyviteli szabályzat szerint:

a) az érkező posta átvétele, irányításra való előterjesztése,

b) az irányított, iktatandó jelzéssel ellátott iratok iktatása,

c) a kimenő levelek iktatása, postázása,

d) irattározási feladatok.

1.2. A Szövetség tagjainak nyilvántartása

a) tagnyilvántartás nevek, címek, egyházközségek, egyházmegyék szerint,

b) a tagdíjfizetés nyilvántartása a pénztárossal együttműködve folyamatosan (több évre kiterjedőleg),

c) a Szövetség tisztségviselőivel kapcsolatos adatok, címek, telefonszámok nyilvántartása, folyamatos időszerűsítése.

d) az egyházi tisztségviselőkkel kapcsolatos adatok, címek, stb. folyamatos nyilvántartása,

e) a közgyűlések, elnökségi ülések, bizottsági ülések adminisztratív előkészítése ill. az ott hozott döntések végrehajtásának adminisztratív feladatai,

f) irodai anyagok beszerzése, nyilvántartása, 

2. A könyvelő feladatai

a) a naplófőkönyv vezetése

b) a munkabérek számfejtése és azok nyilvántartása,

c) az adóügyek intézése: beszámolók készítése, átutalások intézése,

d) társadalombiztosítási ügyek intézése: jelentések, statisztikák, átutalások,

e) személyzeti nyilvántartások, statisztikák, beszámolók,

f) a Szövetség leltári tárgyainak nyilvántartása, karbantartása, javítása ügyében intézkedés.  A leltárért felelős.

g) az elnökség kiküldetési iratainak és költségelszámolásainak a vezetése.

h) A presbiteri konferenciákkal kapcsolatos szervezési, lebonyolítási ügyekben közreműködés.

3. A média-referens feladatai

3.1. Mint kapcsolattartó a médiával:

a) A Szövetség rendezvényeinek média-megjelenésével kapcsolatban, a rendezvények előrejelzése a rádiós és TV szerkesztők, a HARANGSZÓ és egyéb orgánumok felé, valamint a médiában megjelenő tudósítások, riportok szervezése és lebonyolításának irányítása.

b) A Szövetség által kiadott, vagy ajándékba kapott kiadványok darabszámban és természetes egységben történő nyilvántartása, azok értékesítéséről, ajándékozásáról, selejtezéséről kimutatás vezetése a Szövetség leltárához kapcsolódóan.

7.2. Mint könyvtáros, a Szövetség könyvtárának kezelése, különös tekintettel a pénzért beszerzett könyvekre és folyóiratokra.

4.A honlap szerkesztője

4.1. Az elnökség részéről a honlapon megjelenítendőnek ítélt anyagok (jelentések, határozatok, tanulmányok, hirdetmények, fényképek stb.) beépítése a Szövetség honlapjába.

4.2. A honlap elavult híreinek eltávolítása a honlapról

4.3. Segítségnyújtás a Szövetség munkatársainak a szövegszerkesztés, nyilvántartás során felmerülő problémák elhárításában.

4.4. Kapcsolattartás a számítástechnikai rendszer és a javító-karbantartó vállalat szakembereivel.

A Királyhágomelléki Református Presbiteri Szövetség Etikai Bizottságának

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

(A Szövetség Szervezeti- és Működési Szabályzatának alkotó része)

1. Az Etikai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) alakítását, feladatát és muködésének alapvető szabályait az Alapszabály (továbbiakban: ASz) F.1-4 pontja szabályozza.

2. A Bizottság elé tartoznak a Szövetség tagjai által elkövetett fegyelmi és etikai vétségek.

3. A Bizottság munkáját 5 tagú bizottságban végzi. Az elnök megbízhatja egyik tagját, hogy előzetes vizsgálatot folytasson le az ügy teljeskörű kivizsgálása érdekében, de ez csak írásos dokumentumok előzetes összegyűjtésére és vizsgálatára tejedhet ki.

4. A Bizottság a hozzá érkezett panasz esetében, annak kivizsgálását köteles 30 napon belül foganatosítani. Kivételes esetben a Bizottság elnöke a határidot további 30 nappal meghosszabbíthatja.

5. A kivizsgálás keretében meg kell hallgatni mind a panaszttevőt, mind a panaszlottat, mind az ügy tisztázásához szükséges tanukat. A nevezetteket személyesen kell meghallgatni. A tanúk meghallgatásakor a panaszlottnak is jelen kell lenni.

6. A személyes meghallgatásra az érdekelteket a meghallgatás idejének és helyének közlése mellett, a meghallgatás idopontja előtt 15 nappal postára adott levélben értesíteni kell. Ebben értesíteni kell az érdekelteket, hogy a tárgyalást távollétükben is lefolytatja a Bizottság és javaslatát megteszi.

7. A meghallgatás kezdetekor az összeférhetetlenséget az állami jogszabályoknak megfelelően vizsgálni kell.

8. A Bizottság a meghallgatás alapján kialakítja véleményét és azt írásban közli a fegyelmi jogkör gyakorlójával, az ASz-ban ill. a Szervezeti- és Működési Szabályzatban foglaltak szerint az elnökséggel ill. a szövetségi közgyűléssel.

9. A fegyelmi jogkör gyakorlója a javaslatot megvizsgálva, szükség szerint felülvizsgálva, határozatot hoz, azt írásba foglalja és kihírdeti. Aláírás után gondoskodik annak a felek részére történő kézbesítéséről. A határozatot az elnök írja alá.

10. A fegyelmi jogkör gyakorlója az alábbi fegyelmi büntetéseket szabhatja ki:

a) szóbeli intés a területi szervezet elnöksége előtt,

b) szóbeli intés a szövetségi közgyűlés előtt,

c) írásbeli megrovás (amelyet a szövetségi közgyűlés előtt ismertetni kell),

d) pénzösszeg befizetése valamely, a Szövetség által megjelölt célra, legfeljebb az éves tagdíj összegének tízszeres mértékéig,

e) felmentés a Szövetségben viselt tisztség alól,

f) kizárás.

11. Az elnökség által hozott fegyelmi határozattal szemben a szövetségi közgyűléshez lehet panasszal élni az elnökség útján, az elnökségi határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A szövetségi közgyűlés határozata ellen keresettel lehet fordulni az illetékes bírósághoz, amelyről az elnökséget értesíteni kell. Mind a panasznak, mind a keresetnek halasztó hatálya van.

12. A Bizottságnak munkájáról a szövetségi közgyűlés részére – ha van fegyelmi vagy etikai ügy – beszámolót kell készíteni.